Μελέτη πλημμυρικής επιδεκτικότητας στη λεκάνη απορροής του Ερασίνου ποταμού Αττικής και ανάλυση μελλοντικών σεναρίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη πλημμυρικής επιδεκτικότητας στη λεκάνη απορροής του Ερασίνου ποταμού Αττικής και ανάλυση μελλοντικών σεναρίων

Σταμέλλου, Ευαγγελία Η.

Η παρούσα διπλωματική παρουσιάζει το φαινόμενο της πλημμύρας, το οποίο πλήττει αρκετές περιοχές στον ελλαδικό χώρο, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων αλλά και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την πρόληψη του φαινομένου.Η περιοχή, στην οποία επικεντρώθηκε η παρούσα διπλωματική, είναι η λεκάνη απορροής του Ερασίνου ποταμού Αττικής, όπου έχουν καταγραφεί πολλά και συχνά πλημμυρικά γεγονότα. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να προσδιοριστεί η πλημμυρική επιδεκτικότητα της περιοχής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς παράγοντες που έχουν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση πλημμυρών. Επίσης ελέγχεται η πλημμυρική επιδεκτικότητα λαμβάνοντας υπόψη σενάρια έντασης βροχόπτωσης και αστικής εξάπλωσης στην υπόψη περιοχή.Για τη μελέτη του πλημμυρικού φαινομένου, εφαρμόστηκαν το μοντέλο Αναλυτικής Ιεράρχησης και το μοντέλο Αστικής Εξάπλωσης SLEUTH.Παρατίθενται τρία σενάρια πλημμυρικής επιδεκτικότητας με τους αντίστοιχους χάρτες επιδεκτικότητας, καθώς και χάρτες τρωτότητας με την ποσοτικοποίηση της επιδεκτικότητας στον υφιστάμενο και μελλοντικό αστικό χώρο της περιοχής μελέτης. Οι παραπάνω χάρτες αναρτώνται σε διαδικτυακή πλατφόρμα, που δημιουργήθηκε ειδικά για την παρούσα εργασία με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων στο συγκεκριμένο θέμα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πλημμύρες
μοντέλο αναλυτικής ιεράρχησης
Φυσικές καταστροφές - Εκτίμηση κινδύνου
Υδρολογία
Ποταμοί - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Φυσικές καταστροφές
Γεωπληροφορική
SLEUTH
Τρωτότητα
σενάρια βροχόπτωσης
διαδικτυακή πλατφόρμα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.